L Heikensten kommenterar KPI-statistik

Datum

- En stabil och god ekonomisk utveckling förutsätter låg inflation. Det är därför Riksbanken har uppgiften att värna penningvärdet. Riksbanken arbetar med ett prisstabilitetsmål. Ökningen i konsumentprisindex (KPI) skall begränsas till 2 procent, med ett toleransintervall på ±1 procentenhet.

- KPI:s ökningstakt har sedan våren 1995 fallit från över 3 procent till -0,1 procent i oktober. Inflationstakten i oktober ligger därmed under inflationsmålets lägre tole-ransgräns.

- Nedgången i inflationstakten i år är i hög grad ett resultat av tillfälliga faktorer. Inte minst viktig har kro-nans förstärkning varit. Till den låga konsumentprisutvecklingen har också Riksbankens styrräntesänkningar bidragit. Bakom denna utveckling ligger en ökad tilltro till Sverige som ett låginflationsland, med goda statsfinanser.

- Ekonomins inflationsbenägenhet förefaller ha gått ner. Detta styrks av andra mått på prisutvecklingen som Riksban-ken löpande följer och av de låga inflationsförvänt-ningarna. Den trendmässiga inflationen ligger uppskatt-ningsvis mellan 1,5 och 2 procent.

- Sedan konjunkturnedgången bottnade sommaren 1993 har svensk ekonomi vuxit med en årlig takt på ca 3 procent. I likhet med flertalet andra bedömare räknar Riksbanken med en sammantagen tillväxt 1996-1997 på 3-4 procent.

- Det tar ett till två år för penningpolitiken att få full effekt på prisutvecklingen. Därför är det synen på den framtida inflationen som är avgörande för penningpolitiken.

- I samband med den senaste sänkningen av styrräntan gjorde Riksbanken bedömningen att det fanns ett visst begränsat utrymme för att sänka reporäntan. Samtidigt framhölls att bedömningen inte var entydig; ytterligare tid för att följa och analysera inkommande information behövdes. Slutsatsen skulle också enligt Riksbanken kunna bli en oförändrad reporänta. Detta gäller fortfarande.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?