G10 studie om reglering av statliga låntagares likviditetskriser

Datum

När finansministrarna och centralbankscheferna för de industriländer som ingår i den s. k. G10-gruppen möttes den 22 april i Washington i samband med Internationella valutafondens halvårsmöte, presenterades rapporten The Resolution of Sovereign Liquidity Crises. I rapporten, embargo till 17.00 den 15 maj, redogörs för hur finansiella kriser kan regleras när statliga låntagare har svå-righeter att betala sina skulder.

I rapporten betonas vikten av att såväl kreditgivar- som låntagarländer måste ta fullt ansvar för sin politik och sina beslut. Inget land skall ta för givet att det kommer att räddas ur finansiella kriser genom tillskott av medel från offentliga institutioner.

I vissa fall kan en tillfällig betalningsinställelse utgöra en oundviklig del av processen för att lösa en likviditetskris. Ingen form av skuld skall automatiskt uteslutas ur denna process.

Förbättrade arbetsprocedurer i samband med lividitetskriser skall bygga på flexibla lösningar från fall till fall av den typ som tillämpas i bl. a. Parisklubben och Londonklubben där skuldomförhand-lingar har pågått sedan länge.

En internationell konkursprocedur verkar under nuvarande omständigheter inte vara en framkomlig väg för att lösa kriser.

I rapporten rekommenderas aktörerna på de finansiella marknaderna att på egen hand vidareutveckla de kontrakt som ligger till grund för affärer i statspapper. Införandet av standardklausuler i dessa kontrakt skulle t.ex. kunna reglera former för kollektiv representation av fordringsägarna och härigenom skapa förutsättningar för konstruktiva förhandlingar.

Avslutningsvis föreslås i rapporten att Internatio-nella valutafonden bör överväga att uppmjuka villkoren för utlåning till länder som ligger efter med återbetalning av skuld till privata kreditgivare, s.k. lending into arrears. Ökad utlåning av detta slag skulle utgöra en implicit sanktion av betalningsinställelsen och samtidigt signalera förtroende för landets politik.

Rapporten finns att hämta i Riksbankens personal-entré, Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från informationscentralen fax: 08-787 05 26. Embargo gäller till kl 17.00 den 15 maj.

Frågor besvaras av Willem van der Hoeven, rådgivare på Riksbanken, tel. 08-787 06 97 eller
Sven-Olof Johansson departementsråd på finansdepartementet tel. 08-405 16 22

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?