Förutsättningarna för prisstabilitet har förbättrats

Datum

I Riksbankens inflationsrapport, som presenteras idag, dras slutsatsen att förutsättningarna för prisstabilitet har förbättrats. Inflationen bedöms under de närmaste åren kunna utvecklas i linje med Riksbankens mål.

 

Enkätundersökningar har visat att inflationsförväntningarna fortsatt att falla sedan förra inflationsrapporten presenterades i november 1995. Tecknen på en försvagning av den svenska och internationella industrikonjunkturen har dessutom blivit tydligare. Detta kan förväntas ge svagare inflationsimpulser än tidigare från den konkurrensutsatta sektorn. Flera indikatorer visar samtidigt att också hemmamarknaden utvecklats svagt och att inflationstrycket därför är lågt. Det är mot denna bakgrund som sänkningarna av reporäntan under 1996 genomförts.

 

Vid en bedömning av inflationsutsikterna under de kommande två åren framstår tre faktorer som särskilt strategiska; konjunkturen, ekonomins inflationsbenägenhet och kronans värde.

  • Konjunkturen: Sannolikheten har ökat för att ekonomin under de närmaste åren ska växa under sin potential. Exportsektorn utvecklas långsammare, vilket minskar risken för inflationsdrivande flaskhalsar. Hemmasektorn är mer svårbedömd. Eftersom kapacitetsutnyttjandet är lågt bör en gradvis återhämtning vara möjlig utan att inflationsmålet äventyras.

  • Ekonomins inflationsbenägenhet: Effekterna på ekonomins funktionssätt av de strukturella förändringar som genomförts sedan slutet av 1980-talet är svårbedömda. Ytterst beror svårigheten att bedöma hur ekonomins inflationsbenägenhet har utvecklats på att efterfrågan under de senaste åren varit låg i delar av ekonomin. Fortfarande finns problem i lönebildningen. Förändringar krävs så att de nominella lönekostnaderna utvecklas på ett sätt som är förenligt med ökad sysselsättning och bevarad prisstabilitet. Det faktum att tillväxten blev starkare än väntat under 1995 samtidigt som inflationen förblev relativt begränsad indikerar dock att gamla inflationsmönster är på väg att brytas. Lägre inflationsförväntningar tyder också på detta.

  • Kronans värde: Sedd i ett långsiktigt, fundamentalt perspektiv måste kronan bedömas vara undervärderad. Det skapar förutsättningar för en appreciering. En sådan utveckling verkar dämpande på inflationstrycket. För att detta ska realiseras måste förtroendet för svensk ekonomisk politik i stort fortsätta att öka. Kravet på disciplin i den ekonomiska politiken är fortsatt stort. Det får inte råda någon tvekan om att Riksbanken fortsatt värnar penningvärdet. Inte heller finns utrymme för oklarhet från riksdag och regering när det gäller saneringen av statens finanser.

Sammanfattningsvis: Utsikterna för en inflation i linje med målet är goda. Det kan därför finnas visst utrymme för fort-satta lättnader i penningpolitiken. Den självklara förutsättningen för detta är att utsikterna framstår som gynnsamma för att inflationsmålet även framgent ska nås. Om det skulle visa sig att ekonomin är på väg att växla in på banor som är oförenliga med inflationsmålet kommer detta givetvis att påverka penningpolitiken.

 

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Krister Andersson och Jonas Ahlander hålls kl. 10.00 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

 

Inflationsrapporten kan beställas av Riksbankens informationscentral fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entré, Malmskillnadsgatan 7.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?