EMI-rapport om det gemensamma betalningssystemet

Datum

EU-centralbankernas gemensamma nätverk för betalningar - TARGET-systemet - går nu in i en konkret utvecklingsfas. I en rapport från det Europeiska monetära institutet EMI redovisas hur systemet kommer att vara uppbyggt och hur det fortsatta arbetet kommer att gå till. Systemet skall vara i funktion den 1 januari 1999. För Riksbankens del föreligger inga större tekniska hinder för en anslutning.

TARGET-systemet är en del av den infrastruktur som krävs för att förverkliga den monetära unionen, EMU. TARGET möjliggör snabba och säkra betalningar mellan banker inom EU.

En gemensam penningpolitik inom ramen för EMU kräver bland annat en gemensam infrastruktur för att snabbt och säkert hantera de betalningsflöden som sammanhänger med de penningpolitiska operationerna. Systemet som ska fylla denna roll kallas TARGET och innebär att centralbankers och deltagarbankers system länkas samman i ett nätverk. Riksbankens RIX-system kommer att ingå i nätet. Konkret innebär detta att eurobetalningar mellan banker i deltagarländerna kommer att kunna genomföras mycket snabbt – normalt inom loppet av några sekunder. Systemet är i första hand avsett för penningpolitiska transak-tioner, men någon formell begränsning till sådana kommer inte att finnas. Systemet kan även utnyttjas för andra euro-transaktioner, om deltagande banker så önskar.

Specifikationerna för TARGET-systemet är nu klara och ett konkret utvecklingsarbete tar vid. Målet är att systemet ska vara startklart den 1 januari 1999, när EMU ska bildas.
I en rapport som EMI publicerar den 14 augusti ges en ingående beskrivning av hur systemet kommer att se ut och fungera, liksom hur det fortsatta arbetet ska gå till. Här beskrivs systemets övergripande funktionsprinciper, krav för deltagande, öppethållandetider, principer för prissättning med mera.

Ur svenskt perspektiv måste Riksbankens, och indirekt även bankernas, system anpassas för att fungera i detta nätverk. Allmänt sett är dock anpassningsbehoven begränsade eftersom RIX-systemet redan har en grundstruktur som passar väl in i den gemensamma system-lösningen. Riksbanken ser därför inga påtagliga tekniska hinder för en anslutning.

En viktig principfråga som fortfarande är under diskussion mellan EU-centralbankerna är hur villkoren för deltagande i TARGET ska se ut för centralbanker och banker i EU-länder utanför den monetära unionen. Enighet råder om att dessa ska få delta, däremot finns skilda uppfattningar i vilken omfattning och på vilka villkor dessa ska få tillgång till så kallade intradagskrediter i euro. Sådana krediter ges i dag av flertalet centralbanker, däribland Riksbanken, och innebär att bankerna har möjlighet att övertrassera sina konton för att parera svängningar i betalningsflödena under dagen. Om emellertid en bank i ett land utanför EMU av något skäl inte skulle kunna återbetala sin intradagskredit i euro vid dagens slut, kan det uppstå oönskade effekter på den samlade likviditeten i euro - och därmed för den gemensamma penningpolitiken. Hur skyddsmekanismerna i TARGET ska utformas för att undvika detta kommer därför att diskuteras vidare.

Rapporten kan hämtas den 13 augusti klockan 10.00 i Riksbankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7 eller beställas från informationscentralen;
fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00.

Ytterligare upplysningar lämnas av Martin Andersson
vid enheten för betalningssystemfrågor,
tel. 08-787 04 78.

Bifogas: EMI:s pressmeddelande

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?