Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor

Datum

Kreditinstituten har under tredje kvartalet i år sänkt utlåningsräntorna i takt med de korta marknadsräntorna.

Utlåningsräntan var i genomsnitt 8,2 procent i bankerna och 9,9 procent i bostadsinstituten per den sista september.

Den sammanvägda genomsnittliga räntan på samtliga lån i bankerna och bostadsinstituten var per den sista september 9,4 procent. Allmänhetens genomsnittliga räntekostnad har härmed sjunkit med 1,1 procentenheter sedan mars i år. Den redovisade kreditvolymen utgör 85 procent av kreditinstitutens totala utestående kreditvolym i svenska kronor till allmänheten.

Bankerna sänkte under tredje kvartalet utlånings-räntorna med 0,9 procentenheter i genomsnitt, vilket motsvarar takten i de korta marknadsräntornas nedgång under perioden.

Inlåningsräntorna sänktes inte i samma utsträckning, 0,7 procentenheter, vilket minskade skillnaden mellan bankernas in- och utlåningsränta till 5,0 procent från 5,2 procent i juni.

Utlåningsräntan skiljer sig åt mellan olika sektorer och kontotyper. Den genomsnittliga utlåningsräntan på banklån var för icke-finansiella företag 7,8 procent medan motsvarande ränta för hushåll var 9,5 procent. Utlåningsräntan sänktes mer i företagssektorn (0,9) än i hushållssektorn (0,7) under kvartalet.

Räntan på hushållens sparkonton i bankerna sänktes mer (0,8) än på transaktionskontona (0,3), till 3,0 procent respektive 1,7 procent. I företagssektorn sänktes in-låningsräntan i genomsnitt över alla kontoslag med 0,8 procentenheter till 3,8 procent.

Den rörliga räntan i bostadsinstituten, som närmast kan jämföras med bankernas utlåningsränta (som var 8,2 procent), sjönk under tredje kvartalet med 1,0 procentenhet till 6,1 procent. Ränteskillnaden mellan institutgruppperna förklaras dels av att bankernas utlåningsränta innehåller ränta på checkräknings-krediter, dels av att bostadsinstitutens krediter i högre utsträckning än bankerna har fastigheter som säkerheter.

Hela rapporten kan hämtas i Riksbankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7, eller beställas från informationscentralen fax: 08-787 05 26.

Ytterligare information lämnas av
Anna-Karin Nedersjö, tel. 08-787 01 27 och
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?