Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga in- och utlåningsräntor Juni 1996

Datum

Riksbanken har per den sista juni 1996 undersökt bankernas in- och utlåningsräntor samt utlåningsräntorna i bostadsinstituten.

Den totala genomsnittliga räntan på samtliga lån i bankerna och bostadsinstituten var per den sista juni 9,9 procent. Den genomsnittliga räntekostnaden på friska krediter från svenska kreditinstitut i svenska kronor som allmänheten bär, har därmed sänkts med 0,6 procentenheter från den sista mars i år. Den redovisade kreditvolymen utgör ca 80 procent av kreditinstitutens totala utestående kreditvolym i svenska kronor till allmänheten.

Utlåningsräntan var per den sista juni 9,1 procent i bankerna och 10,2 procent i bostadsinstituten.

Bankerna sänkte utlåningsräntan med 1,1 procent-enheter från mars till juni i år, vilket reflek-terar de korta marknadsräntornas nedgång. Bankernas inlånings-ränta minskade med 1,4 procentenheter under kvartalet, till 3,9 procent. Skillnaden mellan bankernas in- och utlåningsränta ökade därmed till 5,2 procent-enheter.

Den genomsnittliga utlåningsräntan på vanliga lån var för icke-finansiella företag 8,7 procent medan mot-svarande ränta för hushållen var 10,2 procent. Under kvartalet minskade utlåningsräntan i mindre utsträckning till företagen (1,0) än till hushållen (1,3).

Förändringen av inlåningsräntan var lika stor för hushåll och företag under andra kvartalet, -1,4 procent. Den totala inlåningsräntan var för företagen 4,6 procent medan inlåningsräntan för hushållen var 3,4 procent. Hushållen fick 3,8 procent i genomsnitt på sparkonton i bankerna den sista juni 1996. Högsta annonserade sparränta i juni var 6,50 procent.

Den rörliga räntan i bostadsinstituten, som närmast kan jämföras med bankernas utlåningsränta, sjönk under andra kvartalet med 1,4 procentenheter till 7,1 procent. Ränteskillnaden mellan instituten förklaras dels av att bankernas utlåningsränta innehåller ränta på checkräkningskrediter, dels av att bostadsinstitutens krediter i högre utsträckning än bankerna har fastigheter som säkerheter.

Underlag till bankernas och bostadsinstitutens ut- och inlåningsränta finns att hämta i Riksbankens per-sonalentré, Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från informationscentralen tel. 08-787 01 00.

Frågor besvaras av Anna-Karin Nedersjö tel. 08-787 01 27 och Enar Olofsson tel. 08-787 01 38.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?