Ändrad löptid för regelbundna repor

Datum

Från och med repoauktionen den 2 juli kommer Riksbanken att övergå från två veckors löptid på reporna till en veckas löptid. Reporna upphör därmed att vara överlappande. Förändringen är enkom av teknisk karaktär och innebär ingen förändring av Riksbankens signaleringssystem.

Vidare kommer tidpunkten för offentliggörandet av reporäntan att senareläggas en timme till klockan 09.30. Repan kommer därmed att annonseras efter marknadens officiella öppnande.

Bakgrunden till övergången till enveckas repor är att behovet av likviditetsdränering minskat markant under det senaste året. Volymen på reporna - stocken av riksbankscertifikat - har med andra ord reducerats. Detta till följd av att Riksbankens terminsskuld i utländsk valuta dragits ned, vilket i sin tur inneburit att valutareserven - brutto - har minskat. Minskningen av Riksbankens bruttotillgångar har medfört att inlåningen i kronor via de omvända reporna också har kunnat minska.

Det omfattande likviditetsöverskottet på den svenska marknaden var tidigare främsta orsaken till att Riksbanken valde att lägga tvåveckors överlappande repor, och på så sätt endast omsätta halva stocken av riksbankscertifikat per vecka. En nackdel med överlappande repor har dock varit att incitamentet att bjuda i reporna i hög grad påverkas av förväntningarna om reporäntan under repans löptid. Under perioder med förväntningar om sänkt reporänta under repans löptid blir det attraktivt att försöka få så stor tilldelning i repan som möjligt, och vice versa vid förväntningar om höjd reporänta. De aktörer som fått tilldelning i repan har därmed blivit gynnade, alternativt missgynnade.

Denna effekt av överlappande repor har varit känd sedan nuvarande styrsystem infördes i juni 1994. De hanteringsmässiga fördelarna med att omsätta endast halva certifikatstocken åt gången har dock tidigare ansetts överväga. Likviditetsöverskottet på marknaden har idag mer än halverats jämfört med när det var som störst 1995. Det bedöms därför inte längre innebära några hanteringsmässiga problem att omsätta hela stocken av riksbankscertifikat varje vecka.

Den ändrade tidpunkten för publiceringen av reporäntan sker i syfte att annonsera reporäntan efter marknadens officiella öppnande. En publicering under marknadens öppettider likställer förutsättningarna för alla kategorier av marknadsaktörer att handla på informationen, vilket i sin tur kan bidra till en väl fungerande prisbildning på penningmarknaden. Riksbanken tillmötesgår genom denna ändring Fondhandlareföreningens Penningmarknadsråds önskemål om reporänteannonsering under pågående handel.


Eventuella frågor besvaras av:
Richard Gröttheim, avdelningschef vid penning- och valutapolitiska avdelningen, tel. 08-696 68 01
Kjell Nordin, chefhandlare vid penning- och valutapolitiska avdelningen, tel.08-696 68 04

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?