Protokoll från det penningpolitiska mötet den 6 september 2016

Vid det penningpolitiska mötet den 6 september beslutade Riksbankens direktion att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och fortsätta att köpa statsobligationer under andra halvåret 2016 enligt den plan som beslutades i april. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Sedan det penningpolitiska mötet i juli har såväl omvärldens som svensk ekonomi utvecklats i stort sett i linje med Riksbankens prognos. Återhämtningen i omvärlden fortsätter i måttlig takt med stöd av en mycket expansiv penningpolitik. Den ekonomisk-politiska osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor, bland annat till följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen om EU och svagheterna i det europeiska banksystemet.


I Sverige har Riksbanken successivt sänkt reporäntan till −0,50 procent och genomfört omfattande köp av statsobligationer, vilket har haft ett brett genomslag och pressat ned många räntor. Detta har bidragit till en positiv utveckling i svensk ekonomi med god tillväxt, fallande arbetslöshet och en stigande inflation. Resursutnyttjandet i ekonomin stiger, vilket brukar påverka prisökningstakten med viss eftersläpning. Inflationen väntas nå 2 procent under loppet av 2017. Utsikterna för konjunkturen och inflationen i Sverige är i stort sett desamma som i juli och direktionen var enig om att det är viktigt att inflationen fortsätter närma sig målet och att förtroendet för inflationsmålet inte försvagas. Nu liksom då behövs därför en fortsatt expansiv penningpolitik.


Direktionen var enig om att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och fortsätta att köpa statsobligationer andra halvåret 2016 enligt den plan som beslutades i april. Direktionen bedömer att reporäntan kommer att börja höjas långsamt under andra halvåret 2017. Tills vidare återinvesteras förfall och kuponger på portföljen av både nominella och reala statsobligationer.


Svensk ekonomi står visserligen starkt rustad men det kan komma negativa överraskningar längs vägen. Det finns många källor till osäkerhet vad gäller inflationsprognosen, inte minst kronans utveckling. Därför var direktionen också enig om att det är viktigt med en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, om det behövs för att värna förtroendet för inflationsmålet.


Räntorna behöver nu vara låga för att värna inflationsmålet. Men det låga ränteläget är förknippat med risker och det behövs en kombination av åtgärder inom olika politikområden för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i Sverige. Det här gäller inte minst utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skulder.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?