Protokoll från det penningpolitiska mötet den 5 juli 2016

Vid det penningpolitiska mötet den 5 juli beslutade Riksbankens direktion att hålla reporäntan oförändrad på −0,5 procent och fortsätta att köpa statsobligationer andra halvåret enligt den plan som beslutades i april. Tidpunkten för en första räntehöjning skjuts något på framtiden. Först under andra halvåret 2017 väntas räntan höjas, och då i en något långsammare takt än tidigare bedömning. En majoritet av direktionen beslutade om att förlänga det mandat för valutainterventioner som infördes i början av året. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden och Sverige har ökat efter den brittiska folkomröstningen om EU. Bedömningen kvarstår att den globala konjunkturen fortsätter att förbättras, men prognoserna för tillväxten i omvärlden och Sverige har reviderats ned. Inflationen är låg i omvärlden och flera centralbanker väntas bedriva en mer expansiv penningpolitik.


I Sverige har konjunkturen stärkts snabbt. Konjunkturförbättringen väntas fortgå och det skapar förutsättningar för en fortsatt stigande inflation. Under nästa år väntas KPIF-inflationen nå 2 procent.


Sammantaget har svensk ekonomi utvecklats som förväntat sedan det penningpolitiska beslutet i april men osäkerheten har ökat. För att hålla i den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige. Flera centralbanker i omvärlden väntas samtidigt bedriva en än mer expansiv penningpolitik och inflationsprognosen är känslig för olika omvärldsfaktorer. Direktionen drog mot den bakgrunden slutsatsen att penningpolitiken i Sverige behöver vara fortsatt mycket expansiv.


Direktionen var enig om att hålla reporäntan oförändrad på −0,5 procent och fortsätta att köpa statsobligationer andra halvåret enligt den plan som beslutades i april.


Den ökade osäkerheten gör att direktionen bedömer att det är lämpligt att skjuta något på tidpunkten för när räntan börjar höjas. Först under andra halvåret 2017 väntas räntan höjas, och då i en något långsammare takt än tidigare bedömning. Tills vidare återinvesteras också förfall och kuponger på portföljen av både nominella och reala statsobligationer.


Mot bakgrund av, inte minst, den ökade osäkerheten var direktionen också enig om att det är viktigt med en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, om det behövs för att värna förtroendet för inflationsmålet. Därför har en majoritet av direktionen också beslutat om att förlänga det mandat för valutainterventioner som infördes i början av året.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?