Protokoll från det penningpolitiska mötet 4 januari 2016

Riksbankens direktion har vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte idag fattat det beslut som krävs för att vid behov omedelbart kunna intervenera på valutamarknaden, som en kompletterande penningpolitisk åtgärd, för att säkerställa uppgången i inflationen.

 

Beslutet innebär att direktionen uppdrar åt riksbankschefen, i förening med förste vice riksbankschefen, att besluta om närmare detaljer för eventuella interventioner.

 

Under 2015 har Riksbanken sänkt reporäntan till -0,35 procent, justerat ner reporäntebanan samt köpt stora mängder statsobligationer och annonserat ytterligare köp under första halvåret 2016. Sedan det senaste penningpolitiska mötet i mitten av december har kronan dock stärkts mot flertalet valutor. Skulle utvecklingen fortsätta riskerar den påbörjade inflationsuppgången att brytas.

 

Riksbanken har inget mål för växelkursen, men kronans värde i förhållande till andra valutor är en viktig faktor i inflationsbedömningen. Inflationen stiger men har under förhållandevis lång tid varit under målet på 2 procent. För att värna inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen är det därför viktigt att inflationen fortsätter att stiga.

 

Riksbanken har fortsatt hög beredskap att utöver valutainterventioner vidta andra penningpolitiska åtgärder om det skulle behövas för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent. Reporäntan kan sänkas ytterligare, köpen av värdepapper kan utökas och Riksbanken skulle kunna låna ut pengar till företagen via bankerna.

 

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet. Han ansåg att det är lämpligt att avvakta med ytterligare penningpolitiska stimulanser samt att valutainterventioner inte är ett lämpligt verktyg för att i det här läget göra penningpolitiken mer expansiv.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?