Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 september 2015

Vid det penningpolitiska mötet den 2 september beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,35 procent. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stöder den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent under 2016. Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna i utkastet till penningpolitisk rapport.


Den expansiva penningpolitiken i Sverige har bidragit till att konjunkturen stärks, att läget på arbetsmarknaden förbättras och att det finns en tydlig trend uppåt i inflationen sedan förra hösten.


I omvärlden fortsätter återhämtningen. Men utvecklingen där omges fortfarande av stor osäkerhet med prisfall på olja och stora rörelser på aktie- och valutamarknaderna.


Lägre energipriser till följd av fallet i oljepriset medför att KPIF-inflationen är nedreviderad den närmaste tiden men inflationen bedöms ändå stiga tydligt och prognosen för KPIF exklusive energi är i princip oförändrad sedan bedömningen i juli.


På det hela taget har utvecklingen i Sverige och i omvärlden varit i linje med bedömningen i juli och revideringarna i prognosen är sammantaget små.


Direktionen var därför enig om att lämna reporäntan oförändrad på –0,35 procent och att fortsätta att köpa statsobligationer till årets slut enligt den plan direktionen beslutade om i juli.


Givet den osäkerhet som omger utvecklingen i omvärlden var direktionen också enig om att Riksbanken behöver ha en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, om utsikterna för inflationen skulle försämras.


Genom att föra en fortsatt mycket expansiv penningpolitik ger Riksbanken stöd åt den positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent under nästa år.


Vid mötet diskuterades även utvecklingen i Kina och andra tillväxtekonomier samt risken för att ett volatilt oljepris påverkar inflationsbedömningen. Det noterades på olika sätt att kronans utveckling fortsätter att vara viktig. Flera direktionsledamöter diskuterade också utrymmet för att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Slutligen betonade flera direktionsledamöter att det finns ett stort behov av att skyndsamt hantera mandat och verktyg inom makrotillsynsområdet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?