Protokoll från det penningpolitiska mötet den 1 juli 2015

Vid det penningpolitiska mötet den 1 juli beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent och att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor från september fram till årets slut. Reporäntan väntas vara ungefär -0,35 procent under drygt ett år. Räntebanan avspeglar att det är möjligt att reporäntan sänks ytterligare. Den expansiva penningpolitiken understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport.


Inflationen i Sverige stiger sedan en tid tillbaka, delvis till följd av att kronan försvagats det senaste året. I takt med att konjunkturen stärks ökar också det inhemska kostnadstrycket och det blir samtidigt lättare för företagen att höja priserna. KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent från slutet av 2015. BNP bedöms växa snabbare än normalt de kommande åren och förbättringen på arbetsmarknaden fortsätter.


Tillväxten stiger även i omvärlden men osäkerheten har ökat i och med de allra senaste dagarnas händelseutveckling i Grekland. Prognoserna bygger på att händelseutvecklingen i Grekland inte förhindrar euroområdets återhämtning.


Jämfört med Riksbankens prognos i april har kronan blivit starkare, och kronans växelkurs utgör därmed en risk för inflationsuppgången.


Direktionen var enig om att i denna osäkra miljö behöver penningpolitiken vara ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen fortsätter att stiga mot målet på 2 procent.


Samtliga ledamöter ansåg att det var lämpligt att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor. Fem ledamöter förespråkade också att sänka reporäntan med 0,1 procentenheter till -0,35 procent, medan en ledamot ville lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent.


Ledamöterna konstaterade också att Riksbanken har en fortsatt hög beredskap att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena.


Direktionen underströk att den penningpolitiska rapporten på grund av rådande osäkerhet kring händelseutvecklingen i Grekland hade varit ett levande dokument fram till dagen före det penningpolitiska mötet.


Vid mötet diskuterades även utvecklingen i resten av omvärlden, behovet av att skyndsamt hantera mandat och verktyg inom makrotillsynsområdet och vikten av åtgärder inom detta område.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?