Protokoll från det penningpolitiska mötet 14 december 2015

Vid det penningpolitiska mötet den 14 december beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,35 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2016, så som beslutades i oktober. Det finns också en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Den expansiva penningpolitiken understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport.

 

Den mycket expansiva penningpolitiken som Riksbanken bedriver bidrar till att konjunkturen stärks, arbetslösheten sjunker och inflationen stiger trendmässigt. BNP-tillväxten bedöms bli fortsatt hög och KPIF-inflationen stabiliseras runt 2 procent 2017. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet om styrkan i den globala konjunkturen och centralbanker i omvärlden förväntas föra en expansiv penningpolitik under lång tid framöver, vilket även påverkar svensk penningpolitik.

 

Sammantaget har utvecklingen i svensk ekonomi sedan det penningpolitiska mötet i oktober varit något starkare än väntat. Men det senaste inflationsutfallet visar att uppgången i inflationen är ryckig och ännu inte är på fast mark. För att säkerställa kraften i inflationsuppgången behöver därför penningpolitiken vara fortsatt mycket expansiv.

 

Direktionen var enig om att lämna reporäntan oförändrad på –0,35 procent och att fortsätta köpen av statsobligationer under första halvåret 2016, enligt vad som beslutades i oktober.

 

Riksbanken har en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Flera ledamöter noterade också att en för snabb appreciering av växelkursen kan nödvändiggöra valutainterventioner. Den förda penningpolitiken syftar till att begränsa riskerna med fortsatt låg inflation och bidra till inflationsförväntningar förenliga med inflationsmålet.

 

Flera direktionsledamöter underströk återigen behovet av att skyndsamt hantera riskerna på bostadsmarknaden och med hushållens skulder. Slutligen kommenterade flera ledamöter också det penningpolitiska ramverket och välkomnade en bred och allmän diskussion om möjliga förbättringar av ramverket.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?