Protokoll från det penningpolitiska mötet den 8 april 2014

Vid det penningpolitiska mötet den 8 april beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent och att justera ned reporäntebanan.

Vid mötet konstaterades att direktionen i stort var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk uppföljning.

 

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden fortsätter att förbättras, väl i linje med Riksbankens tidigare bedömningar. I Sverige var BNP-tillväxten oväntat hög fjärde kvartalet i fjol. Det var delvis ett resultat av tillfälliga faktorer men den breda uppgången i efterfrågan tyder på att konjunkturuppgången har inletts. Utsikterna för svensk ekonomi är fortsatt ljusa och en tydlig förbättring av arbetsmarknadsläget väntas under andra halvåret i år.

 

Konjunkturen stärks och hushållens skulder som andel av disponibel inkomst bedöms öka mer än i föregående prognos. Inflationen har blivit något lägre än väntat, men revideringen av inflationsprognosen är ganska liten. KPIF-inflationen bedöms stiga mot slutet av året och vara nära 2 procent under senare delen av 2015.

 

Mot bakgrund av att konjunkturen stärkts och revideringarna av inflationsbedömningen är små bedömde en majoritet av fyra ledamöter att det var lämpligt att lämna reporäntan oförändrad på dagens låga nivå på 0,75 procent. De bedömde också att det är lämpligt att höja reporäntan först om ungefär ett år, när inflationen tagit fart.

 

Givet den låga inflationen ansåg en majoritet av direktionen att det var lämpligt att justera ned reporäntebanan så att den avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid jämfört med bedömningen i februari.

 

Två ledamöter förespråkade en sänkning av reporäntan till 0,50 procent då inflationen under en tid blivit lägre än väntat och för att säkerställa att inflationen stiger mot inflationsmålet. Båda förespråkade en första reporäntehöjning ungefär i linje med utkastet till penningpolitisk uppföljning, men de hade lite olika syn på reporäntebanan därefter. Den ena ledamoten bedömde det lämpligt att reporäntan i slutet av prognoshorisonten sammanfaller med den i utkastet till penningpolitisk uppföljning, medan den andra föredrog en lägre reporäntebana.

 

På mötet diskuterades den låga inflationen och några ledamöter poängterade att nu även små revideringar av inflationsprognosen kunde påverka deras syn på penningpolitiken. Diskussionen berörde också reporäntebanan på lite sikt, den långsiktiga nivån för reporäntan samt växelkursens betydelse för inflationsutvecklingen. Behovet av att implementera makrotillsynsåtgärder betonades, liksom andra åtgärder som påverkar hushållens efterfrågan på lån och bostadsmarknadens funktionssätt. Det fördes också en diskussion om i vilken utsträckning hushållens skulder bör påverka penningpolitiken. Dessutom diskuterades globala risker för den ekonomiska utvecklingen och eventuella konsekvenser för utvecklingen i Sverige.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?