Protokoll från det penningpolitiska mötet den 15 december 2014

Vid det penningpolitiska mötet den 15 december beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på noll procent, och bedömer att reporäntan behöver vara kvar på noll under en något längre tid jämfört med prognosen i oktober.

Konjunkturåterhämtningen i omvärlden fortsätter men det är stora skillnader i tillväxt mellan länderna. I USA och Storbritannien är tillväxten god medan utvecklingen i euroområdet är fortsatt dämpad. Oljepriset har fallit kraftigt. Det lägre oljepriset bedöms ge en viss positiv stimulans åt tillväxten i många länder. Samtidigt innebär prisfallet att prognosen för inflationen i omvärlden är lägre.

 

Den svenska konjunkturen fortsätter att förbättras. Sedan oktober har den ekonomiska utvecklingen varit i linje med Riksbankens prognos. BNP och sysselsättning bedöms fortsätta stiga.

 

Men inflationen är för låg och bedöms bli något lägre under en tid, främst till följd av det fallande oljepriset. Därtill har inflationsförväntningarna på längre sikt sjunkit ytterligare något och ligger under inflationsmålet på 2 procent. För att inflationen ska stiga mot målet tillräckligt snabbt och för att minska risken att inflationsförväntningarna på längre sikt fortsätter att falla behöver penningpolitiken bli mer expansiv.

 

Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och bedömer att reporäntan behöver vara kvar på noll under en något längre tid jämfört med prognosen i oktober. Den expansiva penningpolitiken understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

 

Den låga räntan väntas tillsammans med stigande efterfrågan från omvärlden leda till att den ekonomiska aktiviteten i Sverige ökar under de närmaste åren. Då kan företagen höja sina priser och på så vis i större utsträckning föra över sina kostnadsökningar till konsumenterna. Därmed väntas inflationen stiga. Den nya räntebanan innebär att reporäntan ligger kvar på noll procent tills KPIF-inflationen är nära 2 procent. Först under andra halvåret 2016 bedöms det vara lämpligt att börja höja räntan.

 

Skulle penningpolitiken behöva bli ännu mer expansiv handlar det i första hand om att fortsätta skjuta på en första höjning av reporäntan. Riksbanken förbereder även ytterligare åtgärder som kan användas för att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana åtgärder ska vid behov kunna presenteras med start från nästa penningpolitiska möte.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?