Protokoll från penningpolitiskt möte den 24 oktober 2012

Vid det penningpolitiska mötet den 24 oktober beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 1,25 procent och att justera ned reporäntebanan.

Vid mötet den 24 oktober konstaterades att inflationstrycket är lägre och att återhämtningen på arbetsmarknaden blir trögare än vid bedömningen i september. Direktionen var enig om att reporäntan därmed behöver vara låg under en längre tid för att stimulera ekonomin och få en inflation i linje med målet. Det fanns dock liksom vid tidigare möten skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

 

Fyra ledamöter ansåg att det är lämpligt att behålla reporäntan oförändrad på 1,25 procent. Att sänka räntan nu skulle inte påverka inflationen och konjunkturen speciellt mycket det närmaste året, men däremot riskera leda till att inflationen hamnar över målet 2014 och 2015. Två ledamöter ville sänka reporäntan med 0,25 respektive 0,5 procentenheter för att inflationen snabbare ska nå målet och för att arbetslösheten ska falla tillbaka tidigare.

 

Alla ledamöter ansåg det lämpligt att justera ned reporäntebanan. En majoritet bestående av fyra av ledamöterna ansåg att förslaget till nedjustering av reporäntebanan i utkastet till den penningpolitiska rapporten representerade en lämplig avvägning. De ansåg att KPIF-inflationen på så sätt når 2 procent efter drygt ett år och att resursutnyttjandet normaliseras. Den låga räntebanan bedöms gå hand i hand med att hushållens skuldkvot inte ökar utan ligger kvar på dagens nivå. Två ledamöter ansåg emellertid att det fanns utrymme för en ännu lägre reporäntebana och bedömde att en sådan skulle leda till att det går snabbare för inflationen att nå 2 procent liksom för arbetslösheten att komma närmare en långsiktigt hållbar nivå.

 

Alla ledamöter ansåg att läget i euroområdet är fortsatt osäkert och att konjunkturnedgången där blir mer utdragen till följd av de underliggande strukturella problemen som fortsätter tynga ekonomierna i regionen.

 

Ledamöterna var eniga om att den svenska BNP-tillväxten nu bromsar in efter en stark tillväxt hittills i år och att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer att bli trögare än väntat. Det rådde också enighet om att det finns lediga resurser i svensk ekonomi i dagsläget, även om det fanns olika bedömningar av nivån på resursutnyttjandet. Det fanns även olika bedömningar av vad penningpolitiken i dagsläget kan åstadkomma för att få ned arbetslösheten.

 

Samtliga ledamöter diskuterade på olika sätt hushållens höga skuldkvot. Det fanns dock olika åsikter om vilka risker den kan innebära för ekonomin. Ledamöterna uttryckte en önskan att denna fråga beaktas i större utsträckning i analysen framöver.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?