Protokoll från penningpolitiskt möte den 17 december 2012

Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent och att justera ned reporäntebanan.

Vid mötet den 17 december konstaterades att ny information sedan det penningpolitiska mötet i oktober tyder på att svensk ekonomi bromsar in kraftigare än den bedömning som gjordes då. BNP bedöms därför öka långsammare och arbetslösheten stiga lite mer än vad som antogs i oktober. Samtidigt väntas inflationstrycket bli lägre.

 

Mot bakgrund av det svagare konjunkturläget och det lägre inflationstrycket var direktionen enig om att det är lämpligt att sänka reporäntan och justera ned reporäntebanan. Men, liksom vid tidigare möten, fanns det skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara. Fem ledamöter ansåg att det var lämpligt att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent. En ledamot ville istället sänka reporäntan med 0,5 procentenheter.

 

Alla ledamöter ansåg att det var lämpligt att justera ned reporäntebanan, men det fanns olika åsikter om hur mycket den bör sänkas. En majoritet på fyra ledamöter bedömde att genom att sänka reporäntan till 1,0 procent och låta den ligga kvar ungefär på denna låga nivå det närmaste året, kommer inflationen att nå målet på 2 procent efter drygt ett år och resursutnyttjandet normaliseras.

Två ledamöter ansåg att det fanns utrymme för en ännu lägre reporäntebana och de förespråkade två olika räntebanor som bedömdes leda till att inflationen snabbare når målet på 2 procent samtidigt som arbetslösheten kommer närmare en långsiktigt hållbar nivå.

 

På mötet diskuterades även hushållens höga skuldsättning och vilka risker den kan skapa på längre sikt, inklusive vilken roll penningpolitiken kan ha. Under mötet framkom också en del olika nyanser av utvecklingen i omvärlden. Fortsatt diskuterades flera frågor kring den penningpolitiska analysapparaten, bland annat prognosen för inflationen och internationella styrräntor. I sammanhanget resonerades det även om de större svängningarna i ekonomin de senaste åren påverkat och försvårat bedömningen av den svenska ekonomins utveckling.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?