Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 15 december 2009

Återhämtningen i ekonomin fortsätter och inflationstrycket blir lågt framöver. För att klara inflationsmålet på 2 procent och understödja den ekonomiska återhämtningen beslöt Riksbankens direktion vid det penningpolitiska mötet den 15 december att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Även prognosen för reporäntan lämnades oförändrad.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0 procent och en reporäntebana 0,25 procent under huvudscenariots räntebana till och med tredje kvartalet 2010. Han hävdade att en sådan reporäntebana innebär en bättre avvägd penningpolitik med lägre arbetslöshet, högre resursutnyttjande och en KPIF-inflation närmare målet, utan att medföra några problem för de finansiella marknadernas funktionssätt eller den finansiella stabiliteten.

 

Vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Barbro Wickman-Parak ställde sig bakom beslutet att hålla reporäntan oförändrad på 0,25 procent men reserverade sig mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. De motiverade sitt ställningstagande bland annat med en något mer positiv syn på tillväxtutsikterna och att konjunkturen nu börjat normaliseras. De bedömde att räntan skulle behöva höjas tidigare än den föreslagna räntebanan utvisade men att denna sedan under den resterande prognosperioden inte behövde bli lika brant.
 
Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 15 december i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?