Särskilt protokoll från direktionens sammanträde 2001-07-05

Närvarande

Urban Bäckström, ordförande
Lars Heikensten
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
    –––
Johan Gernandt
Claes Berg
Mårten Blix
Hans Dellmo
Jörgen Eklund
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten
Björn Hasselgren
Leif Jacobsson
Ann-Kristin Johnsson
Javeria Ragnartz
Annika Svensson
Åsa Sydén
Anders Vredin
Martin Ådahl
 

§ 1.  Beredningen av direktionsbeslut om valutainterventioner den 14 juni 2001 (dir. särsk. prot. § )

I samband med det penningpolitiska mötet den 5 juli 2001 föreslog vice riksbankchef Lars Heikensten att en utvärdering av de  nyligen utförda valutainterventionerna borde genomföras under hösten. Heikensten klargjorde också att han avsåg återkomma med ett förslag om hur interventioner skulle beredas, beslutas och kommuniceras i framtiden, ungefär som han i januari 1999 presenterade ett förslag till ordning för reporäntebeslut.

 

Villy Bergström anförde i detta sammanhang följande: "Att göra valutainterventioner för att förstärka kronkursen under en regim med flytande växelkurs innebär en ny strategi för Riksbanken. En sådan ny strategi fordrar enligt min mening en noggrann förberedelse. Mot denna bakgrund välkomnar jag att direktionen får ta ställning till ett förslag till beredningsordning för interventioner. Ambitionen bör vara att finna en ordning som alla kan ställa sig bakom. Då borde det gå att undvika en del av den oro som uppstod i samband med besluten i juni. En hög grad av öppenhet är önskvärd också i samband med valutainterventioner i penningpolitiskt syfte, även om valutainterventioner skiljer sig i en del avseenden från reporänteändringar.

 

Som framgår av protokollet från 2001-06-14 var jag skeptisk till möjligheten att genomföra valutainterventioner med framgång. Att kronan är svag trots en ekonomi med statsfinanser i god balans och betydande bytesbalansöverskott tycks bero på bl.a. att en under begränsad tid pågående portföljanpassning mot utländska aktier och andra värdepapper hos pensionsfonder och andra portföljförvaltare. Under dessa omständigheter är det mycket osannolikt att det skulle vara möjligt att väsentligt och varaktigt förstärka valutakursen. Risken är att Riksbankens penningpolitik kommer att framstå som otydlig.

 

Av dessa skäl yrkade jag på en bordläggning av beslutet att göra valutainterventioner. Inte heller en räntehöjning torde väsentligt och varaktigt förstärka valutakursen. Därför och med hänsyn till den allt svagare konjunkturen är jag nu emot en räntehöjning."

 

Direktionen beslutade att en utvärdering av interventionerna ska genomföras under hösten i enlighet med Lars Heikenstens förslag.

 

 

 

Vid protokollet:

A-K Johnsson

 

Justeras:

Urban Bäckström          Lars Heikensten           Eva Srejber

Villy Bergström              Lars Nyberg                 Kristina Persson

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?