Övervakningen av den finansiella infrastrukturen fungerar väl

Datum

Riksbankens och Finansinspektionens gemensamma internrevision har utvärderat de båda myndigheternas övervakning och tillsyn av den finansiella infrastrukturen i Sverige utifrån den internationella standarden ”Principles for financial market infrastructures” (PFMI). Resultatet visar att övervakning och tillsyn av den finansiella infrastrukturen i Sverige i stor utsträckning lever upp till PFMI:s riktlinjer.

Det är första gången myndigheterna utvärderas utifrån den internationella standarden PFMI som introducerades av organisationerna CPSS[1] och IOSCO[2] under 2012.

 

Enligt PFMI ska centralbanker, tillsynsmyndigheter och andra relevanta myndigheter bland annat vara transparenta, samarbeta med varandra, använda PFMI i sitt arbete och se till att de har de resurser och verktyg som krävs för att kunna utföra övervakning och tillsyn.

 

I utvärderingen bedöms myndigheternas övervakning och tillsyn utifrån fem ansvarsområden:

 

  1. Reglering, tillsyn och övervakning av finansiella infrastrukturföretag[3]
  2. Befogenheter och resurser vid reglering, tillsyn och övervakning
  3. Offentliggörande av policyer för tillsyn och övervakning av infrastrukturföretag
  4. Tillämpning av de internationella standarderna på infrastrukturföretag
  5. Samarbete med andra myndigheter

Fyra av fem ansvarsområden bedöms vara helt uppfyllda, medan det ansvarsområde som berör resurser bedöms vara till stor del uppfyllt. Här rekommenderar internrevisionen att myndigheterna gör en analys av behov och beredskap för att se om resurserna är tillräckliga för en effektiv reglering, tillsyn och övervakning av infrastrukturföretagen.

 

"Riksbanken tillämpar ett väl fungerande så kallat riskbaserat arbetssätt i sin övervakning, vilket innebär att resurser riktas dit de behövs bäst. Det är bra att internrevisionen nu har gjort en bedömning av övervakningen och tillsynen utifrån riktlinjerna i PFMI. Vi ser kontinuerligt över de prioriteringar vi gör och ska nu ta in internrevisionens synpunkt i det arbetet för att utvärdera hur vi bäst lever upp till PFMI:s riktlinjer", säger Susanna Grufman, chef för enheten för finansiell infrastruktur på Riksbanken.

 

Riksbankens och Finansinspektionens gemensamma internrevision ansvarar för att oberoende utvärdera Riksbankens respektive Finansinspektionens verksamheter. Riksbankens och Finansinspektionens internrevision bedrivs oberoende från annan verksamhet inom Riksbanken och Finansinspektionen.

 


[1] The Committee on Payment and Settlement Systems är en kommitté inom Bank for International Settlements (BIS).

[2] The International Organization of Securities Commissions är en internationell organisation för värdepapperstillsyn.

[3] Riksbanken och Finansinspektionen övervakar respektive bedriver tillsyn över Euroclear Sweden AB, Bankgirocentralen BGC AB och NASDAQ OMX Clearing AB. Riksbanken övervakar även RIX, som inte står under Finansinspektionens tillsyn.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?