Regelverk för kapitalförvaltningen

Sedan 2006 har Riksbanken ett samlat regelverk för hela kapitalförvaltningen, en finansiell riskpolicy. Regelverket anger de övergripande ramarna för den finansiella risk som Riksbanken är beredd att ta när det gäller kapitalförvaltningen. Policyn kompletteras av direktionens regler för likviditetsrisk, kreditrisk, marknadsrisk samt placeringsregler. Regelverket fastställs årligen av direktionen.

 

Varje år fattar direktionen även beslut om en investeringspolicy för kapitalförvaltningen. I investerings­policyn regleras bland annat storleken på guldreserven samt hur mycket amerikanska dollar och euro som valutareserven ska innehålla.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?