Riksbankens företagsintervjuer: Konjunkturen utan tydlig kurs

Datum

Bedömningen av konjunkturläget är splittrad bland de svenska företagen. För byggindustrin, handeln och delar av tjänstenäringen har läget förbättrats något sedan januari. De exporterande företagen tyngs däremot av osäkerheten kring utvecklingen i euroområdet. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj. Även om företagen sätter visst hopp till att konjunkturen ska förbättras på ett halvår, finns det nu få konkreta tecken som tyder på en förbättring. Orderingången för industrin ökar inte och de flesta företag planerar inte heller att anställa fler personer. Osäkerheten kring efterfrågan bidrar även till att hålla tillbaka prisökningarna.

Produktionen och försäljningen har ökat något det senaste kvartalet. Ändå är företagen pessimistiska om rådande konjunkturläge och ser stora risker med den finansiella situationen i euroområdet. Efterfrågan från Europa upplevs som svag men man ser tecken på en ljusare utveckling i den amerikanska ekonomin. Den osäkra situationen på exportmarknaderna förefaller dock inte ha hämmat tillverkningsindustrins investeringar eller tillgången på finansiering.

 

Antalet anställda har ökat något de senaste månaderna men företagen väntar sig att den utvecklingen klingar av den närmaste tiden. Många förefaller i stället vara inställda på rationaliseringar och effektiviseringar, eftersom personalstyrkan i dagsläget bedöms vara något för stor i förhållande till efterfrågan.

 

De flesta företag ser också att det är svårt att höja priserna framöver. Man har också svårt att ge en klar bild av prisplanerna på ett års sikt eftersom, som ett företag uttrycker det, "sikten nu är mycket kort".

 

---------------------------------

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorerna inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen i dessa branscher intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 42 stycken med totalt cirka 260 000 anställda i Sverige. Denna rapport redovisar resultatet av dessa intervjuer, vilka huvudsakligen genomfördes under perioden 2/5-22/5 2012.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?