Riksbankens företagsintervjuer: Produktion och lönsamhet på väg tillbaka

Datum

Enligt de tillfrågade företagen i Riksbankens senaste företagsintervjuer har konjunkturen fortsatt att stärkas. Företagen uppger också att de förväntar sig att konjunkturen kommer att utvecklas positivt under det närmaste halvåret, även om en viss dämpning i förväntningarna framkommer. Samtidigt har riskerna förknippade med konjunkturläget minskat något sedan i september, då den föregående undersökningen genomfördes.

 

Majoriteten av de större industriföretagen uppger att produktionsvolymerna har fortsatt att öka, men att det fortfarande är en bit kvar till de nivåer som rådde åren före den finansiella krisen. Lönsamheten har också förbättrats och betecknas av många företag som god.

 

En större andel av företagen avser att höja priserna i år jämfört med undersökningen i september. De flesta planerar för mindre prisökningar och de uppger ofta ökningar på två till tre procent under 2011. Ett av de främsta skälen till att höja priserna uppges vara den stigande efterfrågan i ekonomin.

 

Företagen uppger att tillgången på arbetskraft är fortsatt god. Den sammanvägda bilden som företagen ger i undersökningen är att de behöver rekrytera mer personal. Störst rekryteringsbehov finns inom byggsektorn.

 

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorn inför varje penningpolitisk rapport. Denna gång har intervjuundersökningen genomförts med ett något förändrat urval av företag jämfört med tidigare. Antalet intervjuade företag var 25 istället för 60 stycken och det var bara de allra största företagen som intervjuades. Intervjuerna har genomförts i januari 2011.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?