Riksbankens företagsintervjuer: Avvaktande företag ser stora risker framöver

Datum

Konjunkturläget är bra idag, men osäkerheten om utvecklingen framöver är stor. Det anser företagen i Riksbankens senaste företagsintervjuer. Man har visserligen inte sett någon faktisk nedgång i orderingång hittills, men riskerna för en sådan nedgång bedöms som mycket stora och de flesta tror att konjunkturläget kommer att bli sämre det närmaste året. Företagen har därför skaffat sig större flexibilitet för att möta variationer i efterfrågan och anser sig vara bättre finansiellt rustade idag jämfört med vid krisen 2008. Trots den nedgång som väntas avser man att höja priserna ungefär så som tidigare planerats.

Tillväxten i ekonomin har dämpats sedan den föregående undersökningen i maj. Men överlag upplever företagen ändå att konjunkturläget är fortsatt bra. Orderingången inom industrin har fortsatt att öka och det är bara enstaka företag som sett en försämring i orderböckerna den senaste tiden. Samtidigt anser företagen att riskerna för en nedgång är avsevärt större än tidigare och konjunkturläget väntas om sex månader vara påtagligt sämre än idag. Inom handeln har utvecklingen redan nu visat sig svag och man har noterat en avvaktande hållning hos kunderna. 

 

Bättre rustade än 2008

Krisåren medförde en ökad riskmedvetenhet hos företagen och de anser sig stå bättre rustade idag än vid krisen 2008. En förbättrad lönsamhet under de senaste åren har förstärkt balansräkningarna, vilket gör att företagen i högre grad kan finansiera sin verksamhet själva samtidigt som de har lättare att ta upp nya lån. De är också bättre förberedda inför variationer i efterfrågan som kan göra att de snabbt behöver anpassa verksamheten.

 

Prishöjningar trots osäkerheten

Företagen planerar att höja priserna det kommande året i ungefär samma omfattning som de planerade vid den föregående undersökningen i maj. Det är dock inte längre efterfrågan och arbetskraftskostnader som främst anges som anledning till prishöjningarna utan stigande kostnader för material och insatsvaror.

_______________________________________________

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorerna inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 40 stycken med totalt ca 250 000 anställda i Sverige. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes den 29 augusti till 9 september.
_______________________________________________

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?