Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II

Datum

Vice riksbankschef Kristina Persson talade under rubriken Banking and regional development på en forskningskonferens i Stockholm under torsdagen anordnad av Göran Collert Foundation. Hon diskuterade bland annat Basel II och dess effekt för mindre företag.

”En rad länder, däribland Sverige förbereder sig för det nya regelverket för banker och andra finansinstitut – Basel II – som väntas träda i kraft 2007. Bakom förslaget står ett tiotal länders centralbanker och tillsynsmyndigheter. Basel II är ett stort och omfattande regelverk vilket behöver belysas och kommenteras ur en rad olika perspektiv. En aspekt är konsekvenserna för små och medelstora företag”, sade Kristina Persson.

”Jag har till exempel stött på påståenden om att Basel II skulle försvåra för små och medelstora företag att låna pengar av bankerna. Personligen tror jag att många små och medelstora företag snarare kan gynnas av de nya reglerna och därmed öka deras möjligheter att få lån.”

”För det första innehåller Basel II vissa regler som uttryckligen gynnar mindre företag jämfört med större:

  • Lån på summor upp till 1 miljon euro till ett litet företag åsätts endast 75 procent av kapitalkravet för ett motsvarande lån till ett större företag.

  • Långivning till företag med högst 50 miljoner euro i årsförsäljning åsätts också lägre kapitalkrav än motsvarande lån till större företag.

I Baseluppgörelsen har ett argument för denna relativt förmånliga behandling av de mindre företagen varit att bankerna ofta kan komplettera sina riskbedömningar med kännedom om icke-kvantifierbara faktorer, t.ex. ägarnas och ledningens kompetens. Ett annat skäl har varit att bankerna anses kunna uppnå en större riskspridning i långivningen till små och medelstora företag som verkar i olika branscher och regioner.”

”För det andra innebär Basel II rent generellt att kapitaltäckningskraven får en bättre koppling till risknivån i bankernas exponeringar. Mindre schablonmässiga kapitaltäckningskrav innebär troligen att bankerna blir ännu bättre på att analysera och bedöma kreditrisker. Därmed får de också incitament att ta betalt för kreditriskerna i stället för att alltför rutinmässigt neka lån till de mindre och mer riskfyllda företagen. En konsekvens av detta kan vara att många små och medelstora företag som tidigare fått sina låneansökningar avslagna nu faktiskt kan erhålla banklån, men eventuellt till en räntekostnad som är högre än för mindre riskfyllda företag”, sade Persson

”Men det är sannolikt en pedagogisk utmaning för såväl centralbanker/tillsynsmyndigheter som bankerna att förklara innebörden av ett initiativ som Basel II. Bankerna borde göra mer för att förmedla för främst sina anställda och låntagare vad Basel II faktiskt innebär, hur kreditansökningar bedöms och kreditrisker hanteras”, avslutade Persson.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?