Svenska företagstillgångar i utlandet ökade kraftigt 2000

Svenska företagstillgångar i form av direkta investeringar i utlandet ökade kraftigt under förra året. Vid utgången av 2000 uppgick svenska direktinvesteringar i utlandet till 1145 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med 1999. Även värdet av motsvarande utländska investeringar i Sverige ökade under perioden dock inte i lika stor utsträckning. Detta framgår av Riksbankens årliga undersökning om direktinvesteringar som offentliggörs i dag.

Det är framför allt ett antal stora förvärv och fusioner inom bank- och telekomsektorn som svarar för ökningen av svenska investeringar i utlandet. När det gäller tillväxten i utlandets direktinvesteringar i Sverige är det framför allt investeringar inom verkstads- och läkemedelsindustrin som bidragit.

Liksom tidigare år är USA och Nederländerna de största mottagarländerna av svenska direktinvesteringar. Cirka en tredjedel av investeringarna riktar sig till dessa länder. Även när det gäller utländska direktinvesteringar i Sverige ligger Nederländerna i toppskiktet. Det största direktinvesteringsägandet i Sverige svarar dock Finland för. Nederländernas betydelse som både mottagarland och investeringsland beror främst på den stora andelen holdingbolag som är registrerade i landet.

Uppgifterna om direkta investeringar används främst i statistiken över Sveriges tillgångar och skulder mot utlandet där den är en central post. Historiskt har direktinvesteringar gett ett positivt bidrag till Sveriges utlandsskuld vilket också understryks med denna undersökning. Utöver den statistiska användningen kan siffrorna också användas som ett mått på Sveriges omvärldsberoende/internationaliseringsgrad. Bilden av Sverige som ett av de absolut största länderna (relativt landets storlek) när det gäller utländska direktinvesteringstillgångar förstärks ytterligare i och med denna undersökning.

Undersökningen mäter också den avkastning som direktinvesteringarna genererar, dvs. företagens resultat. För svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick avkastningen för 2000 till 111 miljarder kronor samtidigt som utlandets avkastning i Sverige var 70 miljarder kronor.

Avkastningen på direktinvesteringar ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Enligt undersökningen ger avkastningen på direktinvesteringar ett positivt nettobidrag till bytesbalansen på 41 miljarder kronor. Dessa 41 miljarder ersätter tidigare preliminära uppgifter och därmed kommer bytesbalansen för 2000 att revideras upp med cirka 6 miljarder kronor.

Mer detaljerad information i tabellform återfinns på Riksbankens webbplats. En fullständig rapport från undersökningen kommer att finnas tillgänglig från mitten av januari 2002.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för penningpolitik, Maria Sjöholm, tel. 08 - 787 08 23 och Anders Lindström 08- 787 05 60

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?