Så arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet

Datum

Riksbanken ska enligt riksbankslagen upprätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det senare uppdraget handlar i praktiken om ett ansvar för att främja stabiliteten i det finansiella systemet. I dag publicerar Riksbanken skriften ”Riksbanken och finansiell stabilitet” som beskriver hur banken arbetar med finansiell stabilitet. Den har sin motsvarighet i skriften ”Penningpolitiken i Sverige” som beskriver Riksbankens penningpolitiska mål och strategi.

 

"Vi vill med denna skrift redogöra för vad finansiell stabilitet är och varför den är så viktig för ekonomin. Vi vill också berätta om hur Riksbanken i praktiken arbetar med att främja den finansiella stabiliteten. Skriften samlar all den information som vi tidigare publicerat och kommunicerat kring detta, samtidigt som den tydliggör ett par av de begrepp som vi ofta använder när vi jobbar praktiskt inom detta område. På detta sätt bildar skriften ett slags ramverk kring vad vi gör och varför. Vi hoppas att vi med detta dokument kan öka kunskaperna om hur det finansiella systemet är uppbyggt och fungerar och om Riksbankens roll på detta område", säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Finansiell stabilitet handlar om i vilken mån det finansiella systemet kan fullgöra sina uppgifter som är att förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. I skriften definierar Riksbanken finansiell stabilitet som att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom har motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner.

 

Den senaste finansiella krisen har, liksom tidigare kriser, visat att utvecklingen av finansiell verksamhet kräver ständigt nytänkande i arbetet med finansiell stabilitet. För närvarande diskuteras bland annat behovet av att utveckla den analys och ta fram de verktyg som kan motverka uppbyggnaden av systemrisk och som behövs för övervakningen av finansiella systemrisker. De internationella diskussionerna och det pågående utredningsarbetet i Sverige kommer inom en snar framtid sannolikt att leda till flera beslut som påverkar omfattningen och utformningen av Riksbankens arbete för att främja finansiell stabilitet. Därför kommer skriften ”Riksbanken och finansiell stabilitet” att fortlöpande ses över och uppdateras.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?